อาจารย์/บุคลากร


อ.กรวิกา บวชชุม  
KORNWIKA BUATCHUM
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286579
kornwika.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2556ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล