อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.นันทพร กลิ่นจันทร์  
Asst. Prof. Dr. NUNTAPORN KLINJUN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286576
nuntaporn.k@psu.ac.th; pan.klinjun@gmail.com; nk_pan2004@hotmail.com; nk_pan2004@yahoo.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตวิธีวิทยาการวิจัย
2540ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
การพยาบาลอนามัยชุมชน
การสอบสวนการบาดเจ็บจากการจมน้ำ

เกียรติประวัติ / รางวัลที่ได้รับ :
2022 รางวัลดาวรุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และได้รับการรับรองมาตรฐาน UKPSF จาก AdvanceHE ระดับ Fellow ภายในระยะเวลา 3 ปี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2008 ชนะเลิศผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มโรคไม่ติดต่อ เรื่อง "การทบทวนและประเมินระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งทางบกในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2549-2550"
2007 รางวัลชมเชยอันดับ 1 ประเภทรายงานสอบสวนโรคดีเด่น เรื่อง "การสอบสวนการบาดเจ็บจากรถทัวร์สายกรุงเทพ-สงขลา พลิกคว่ำ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยา และ SRRT ระดับจังหวัดและเขต

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ :
2008 Poster Presentation การสอบสวนการบาดเจ็บรถกระบะเฉี่ยวชน 3 คัน หมู่ที่ 8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
2009 Oral Presentation ”การสอบสวนการบาดเจ็บเชิงลึกกรณีรถไฟตกราง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา วันที่ 3 พฤษภาคม 2551”
2010 Oral Presentation ”ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับเบาหวานในภาคใต้ตอนล่าง ปี 2009
2017 Oral Presentation ”การสอบสวนเหตุการณ์จมน้ำทะเล บริเวณชายหาดมหาราช ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
2010 Poster Presentation “RISK AMONG HYPERTENSION WITH DIABETES MELLITUS PATIENTS IN THE SOUTHERNMOST PROVINCES OF THAILAND, 2009”

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :