อาจารย์/บุคลากร


ผศ.พิมพ์พนิต ภาศรี  
Asst. Prof. PIMPANIT PASRI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286589
pimpanit.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล