อาจารย์/บุคลากร


ดร.อรอนงค์ มาลา  
Dr. ONANONG MALA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286568
onanong.ch@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2567ปริญญาเอกGriffith UniversityออสเตรเลียDoctor of Philosophyพยาบาล
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2551ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลทารกแรกเกิด
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน