อาจารย์/บุคลากร


ดร.ชญาน์นันท์ อึ้งวงศพัฒน์  
Dr. CHAYANAN UENGWONGSAPAT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286566
chayanan.u@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2560ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2547ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตเภสัชศาสตร์
2533ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :