อาจารย์/บุคลากร


ดร.วิชยาพร ทองเพชร  
Dr. WICHAYAPORN THONGPETH
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286544
wichayaporn.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2565ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตวิธีวิทยาการวิจัย
2551ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2546ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(Diagnosis Related Group)
เศรษศาสตร์สุขภาพ
Machine Learning
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
สถิติเชิงปริมาณ

การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ :
2021 การประมาณต้นทุนโรงพยาบาลของผู้สูงอายุที่กระดูกสะโพกหักในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
2019 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตายของผู้สูงอายุที่ถูกทำร้ายร่างกายในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
2019 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากการจราจรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2020 Survival after admission to the Emergency Room at Surat Thani Hospital during 2010-2018
2021 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโรงพยาบาลของผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บทางการจราจรในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :