อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
Assoc. Prof. Dr. SOPEN CHUNUAN

อาจารย์
074-286557
sophen.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2545ปริญญาเอกUniversity of KentuckyสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2540ปริญญาโทUniversity of KentuckyสหรัฐอเมริกาMaster of ScienceNursing
2532ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลสตรี
การพยาบาลนรีเวช
การพยาบาลระยะคลอด
วิจัยทางการพยาบาล(เครื่องมือวิจัย)
การพยาบาลมารดา และทารก
การผดุงครรภ์

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :