อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ  
Asst. Prof. Dr. VINEEKARN KONGSUWAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286584
vineekarn.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2539ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาการปรึกษา
2535ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลสงขลาไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Mental health promotion/prevention
Quantitative Research/Intervention
Violence/Mental health crisis
Multicultural Counseling