อาจารย์/บุคลากร


ดร.ศศิธร มุกประดับ  
Dr. SASITHORN MUKPRADAB
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518,074-286519
sasithorn.m@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2567ปริญญาเอกGriffith UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2552ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น1

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Critical care nursing, surgical care nursing, family engagement, early mobilisation, and multi-methods/mixed methods