อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์  
Asst. Prof. Dr. RATJAI VACHPRASIT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286513
ratjai.v@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2555ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2548ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2534ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1. การพยาบาลผ่าตัด

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :