อาจารย์/บุคลากร


ดร.วศินี สมศิริ  
Dr. VASINEE SOMSIRI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286525
vasinee.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลไทยDoctor of Philosophyการพยาบาล
2548ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2541ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Cardiovascular Nursing
Continuity of Care
Telehealth
Transitional Care Theory

Book section :
2015 วศินี สมศิริ. (2558). การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการรักษาด้วยยา. ใน กิตติกร นิลมานัต และจารุวรรณ กฤตย์ประชา (บรรณาธิการ), กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด: มิติที่ท้าทายสำหรับการพยาบาล (หน้า32-51). สงขลา: บริษัทจอยปรื้นท์ จำกัด.