อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.ศศิกานต์ กาละ  
Assoc. Prof. Dr. SASIKARN KALA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286554
napaporn.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยDoctor of Philosophyการพยาบาล
2544ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
2537ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไทยสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์
2535ประกาศนียบัตรวิทยาลัยพยาบาลสุราษฎร์ธานีไทยประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์พยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด
การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
การผดุงครรภ์
การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอน ทางการพยาบาล

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :