อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์  
Asst. Prof. Dr. TIPPAMAS CHINNAWONG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286477
tippamas.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2550ปริญญาเอกSouthern Cross UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2541ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2535ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ด้านการเรียนการสอน
- การพยาบาลอายุรศาสตร การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวม การดูแลจิตวิญญาณ การดูแลของพยาบาลและการสะท้อนคิด
- การดูแลแบบผสมผสาน การเยียวยาสมดุลกายจิตด้วยสมาธิบำบัดเอสเคที (SKT)
- การจัดการรายกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
- การประยุกต์ใช้หลักพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยสู่การพยาบาลแบบองค์รวม
ด้านบริการวิชาการ
- การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตแบบองค์รวม การดูแลแบบผสมผสาน การผสานสมดุลกายจิตด้วยสมาธิบำบัดเอสเคที (SKT)
- Respiratory care/Caring for ventilated patients
- Spiritual care & Palliative care
- การวิจัยเชิงคุภาพ และ Grounded theory
- การจัดการรายกรณีผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :