อาจารย์/บุคลากร


ดร.ทัศนีย์ ขาว  
Dr. TUSANEE KHAW
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
0935822159
tusanee.k@psu.ac.th;tusanee.khaw@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยDoctor of Philosophyการพยาบาล
2551ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2546ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :