อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.กันตพร ยอดใชย  
Assoc. Prof. Dr. KANTAPORN YODCHAI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286410
kantaporn.y@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาเอกDeakin UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2548ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2542ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลสงขลาไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การวิจัยเชิงปริมาณ
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
Acute care: Cardiovascular disease,Renal failure
Quality of sleep

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :