อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์  
Assoc. Prof. Dr. REWWADEE PETSIRASAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286586
rewwadee.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2555ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทยพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล (นานาชาติ)

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้สูงอายุ, การจัดการปัญหาสุขภาพเรื้อรังในชุมชน

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :
-
-