อาจารย์/บุคลากร


อ.จุฑามาศ สุวรรณวัฒน์  
JUTAMAS SUWANNAWAT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286585
jutamas.su@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2556ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1. การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
2. การให้การปรึกษา