อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์  
Assoc. Prof. Dr. PATCHAREE KOMJAKRAPHAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286574
patcharee.ko@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2544ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลอนามัย
2534ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลครอบครัวและผู้สูงอายุ
การพยาบาลปฐมภูมิ
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :