อาจารย์/บุคลากร


อ.วิลาวรรณ คริสต์รักษา  
WILAWAN CHRISTRAKSA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286586
wilawan.chr@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล