อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.บุศรา หมื่นศรี  
Asst. Prof. Dr. BUSARA MUENSRI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286523
busara.o@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลไทยDoctor of PhilosophyNursing
2543ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2533ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ภาวะสับสนเฉียบพลัน
การผูกยึด (physical restraint use)
การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ