อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.จันทรา พรหมน้อย  
Asst. Prof. Dr. CHANTRA PROMNOI
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286516
chantra.p@psu.ac.th; chantraCP@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2559ปริญญาเอกUniversity of Missouri ColumbiaสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2547ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2540ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้สูงอายุ
วิจัยเชิงปริมาณ
การนอนหลับในผู้สูงอายุ
กิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ

Book section :
2020 พยาธิสรีรภาพการติดเชื้อ
2020 พยาธิสภาพของการบวนการอักเสบ