อาจารย์/บุคลากร


อ.กิรณา ภักดีฉนวน  
KIRANA PHAKDEECHANUAN
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286535
kirana.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาล
2556ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตการพยาบาล