อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
Assoc. Prof. Dr. KITTIKORN NILMANAT

อาจารย์
074-286407
kittikorn.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2545ปริญญาเอกLa Trobe UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2538ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2532ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ด้านการเรียนการสอน และบริการวิชาการ
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
- การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (palliative and end of life care: Nursing perspective)
- การพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์ (nursing care for persons wih HIV/AIDS and their families)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :