อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ชุดาณัฏฐ์ ขุนเพชร  
Asst. Prof. Dr. CHUDANUT KHOONPHET
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286537
chudanut.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2565ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาล
2554ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์