อาจารย์/บุคลากร


อ.ปภัสร์ธนัน ธาราพรพิวัชร์  
PAPATTANAN THARAPORNPHIWAT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286567
papattanan.t@psu.ac.th; papattanan.t@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2555ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตการพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลเด็ก
พลังบำบัดเรกิ