อาจารย์/บุคลากร


อ.ปิ่นสุดา สังฆะโณ  
PINSUDA SANGKANO
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286568
pinsuda.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเด็ก
2557ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล