อาจารย์/บุคลากร


ผศ.จิตรานันท์ กุลทนันท์  
Asst. Prof. JITRANAN KULTANAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286552
jitranan.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2551ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2541ประกาศนียบัตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปางไทยประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น1