อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์  
Asst. Prof. Dr. APORNTIP BUAPETH
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286588
aporntip.b@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2551ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหิดลไทยDoctor of Philosophyการพยาบาลสาธารณสุข
2546ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์
2535ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลอาชีวอนามัย
การพยาบาลอนามัยชุมชน