อาจารย์/บุคลากร


ดร.วีณา คันฉ้อง  
Dr. WEENA CHANCHONG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286401
weena.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2547ปริญญาเอกUniversity of Wisconsin MadisonสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2542ปริญญาโทUniversity of Wisconsin MadisonสหรัฐอเมริกาMaster of ScienceMental Health and Psychiatric Nursing
2532ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชและสุขภาพจิต
โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
บูรณาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ตำรา / หนังสือ :
2021 ถอดบทเรียนการจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซัะบซ้อนในโรงพยาบาลและชุมน
2021 แนวทางการดูแลแบบการจัดการรายกรณี สำหรับผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน

Book section :
2016 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม ๑)
2016 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (เล่ม ๒)
2020 คู่มือฉบับย่อสำหรับการพยาบาลจิตเวช