อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช  
Assoc. Prof. Dr. WARANGKANA CHATCHAWET
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286553
warangkana.c@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2553ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยDoctor of PhilosophyNursing
2547ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลสตรี
2538ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
2. เพศภาวะและสุขภาพ
1. การพยาบาลสตรี, แนวคิดสตรีนิยม, การผดุงครรภ์, การพยาบาลแม่และเด็ก

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :