อาจารย์/บุคลากร


ดร.ปุณยนุช สุทธิพงค์  
Dr. PUNYANOOT SUTTIPONG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286583
punyanoot.g@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2554ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2550ปริญญาตรีวิทยาลัยมิชชั่นไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต