อาจารย์/บุคลากร


อ.ไผโรส มูฮัมหมัดสกุล  
PHAIROSE MUHAMMADSAKUL
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286583,074-286585
phairose.m@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
2552ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Mental Health and Psychiatric Nursing
Cognitive-Behavioral Therapy of Depression among Adolescence
Positive Self-Talk for Depression