อาจารย์/บุคลากร


อ.จิรัชยา ดิสนีเวทย์  
JIRATCHAYA DISSANEEWATE
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286545
jiratchaya.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการพยาบาล
2557ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์