อาจารย์/บุคลากร


ดร.พิเชษฐ์ สุวรรณจินดา  
Dr. PICHET SUWANCHINDA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
074-286585
pichet.su@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตDoctor of Philosophy
2549ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลจิตเวช
จิตเวชฉุกเฉินและพฤติกรรมรุนแรง
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
กระบวนกรกลุ่มและการทำงานเป็นทีม