อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


ดร.เกสร พรมเหล็ก
Dr. KESORN PROMLEK

อาจารย์
074-286405
kesorn.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2562ปริญญาเอกDeakin UniversityออสเตรเลียDoctor of PhilosophyNursing
2553ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2548ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยกรรม

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :