อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล  
Asst. Prof. Dr. SHUTIWAN PURINTHRAPIBAL
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286545
shutiwan.p@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาเอกMassey Universityนิวซีแลนด์Doctor of PhilosophyNursing
2541ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์
2532ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ระบบสุขภาพ
วิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาระบบบริการพยาบาล
การพัฒนาเครือข่าย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :