อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ปราณี คำจันทร์  
Asst. Prof. Dr. PRANEE KHAMCHAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286569
pranee.ko@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2561ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล
2548ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2540ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลเด็ก

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :