อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.วราภรณ์ คงสุวรรณ  
Assoc. Prof. Dr. WARAPORN KONGSUWAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286522
waraporn.k@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2552ปริญญาเอกFlorida Atlantic UniversityสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2542ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจุลชีววิทยา
2532ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
Nursing Persons During Critical Illness and the End of Life
Technology and Caring in Nursing
Aesthetics in Nursing
Qualitative Research (Phenomenology)

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :