อาจารย์/บุคลากร


ผศ.กนกวรรณ หวนศรี  
Asst. Prof. KANOKWAN HOUNSRI
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286576
kanokwan.ho@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2558ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2556ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
ผู้สูงอายุ/แรงงานสูงอายุในชุมชน