อาจารย์/บุคลากร


รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา  
Assoc. Prof. Dr. PRANEED SONGWATHANA
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286485,074-286514
praneed.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2541ปริญญาเอกUniversity of QueenslandออสเตรเลียDoctor of PhilosophyTropical Health
2531ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
2526ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
1 การวิจัยเชิงคุณภาพ
5. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลและนำผลงานวิจัยไปใช้
4. การดูแลและการวิจัยข้ามวัฒนธรรม
2. การดูแลต่อเนื่องในผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน
3. คุณภาพและผลลัพธ์ทางการพยาบาล

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :