อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ศศิธร ลายเมฆ  
Asst. Prof. Dr. SASITHORN LAIMEK
อาจารย์
สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
074-286540
sasithorn.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2557ปริญญาเอกUniversity of Wisconsin MadisonสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2544ปริญญาโทEdgewood CollegeสหรัฐอเมริกาMaster of Business AdministrationCertified for Total Quality Management
2535ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การบริหารการพยาบาล
การพัฒนาเครื่องมือวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :