อาจารย์/บุคลากร


ผศ.ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ  
Asst. Prof. Dr. SAMONNUN THASANEESUWAN
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
samonnun.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2560ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตการพยาบาล (นานาชาติ)
2547ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2541ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลแบบประคับประคองและระยะท้าย
การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :