อาจารย์/บุคลากร


ดร.เพ็ญสินีณัฐ สุวรรณรัตน์  
Dr. PENSINEENATT SUWARNNARAT
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
074-286537
pensineenatt.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2553ปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไทย Nursing Science