อาจารย์/บุคลากร


ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง  
Prof. Dr. SASITORN PHUMDOUNG
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286535
sasitorn.ph@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2545ปริญญาเอกCase Western Reserve UniversityสหรัฐอเมริกาDoctor of PhilosophyNursing
2536ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลบิดามารดาและเด็ก
2529ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยวิทยาศาสตรบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การลดปวดในระยะคลอด
ดนตรีบำบัด
วิจัยแบบทดลอง และสถิติ
การใช้ท่าในระยะคลอด

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :