อาจารย์/บุคลากร


อ.สุชาธินี ทองเนื้อนวล  
SUCHATHINEE THONGNUEANUAL
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286589
suchathinee.t@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2561ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
2554ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์