อาจารย์/บุคลากร


อ.อุษมา สิงหเสม  
USAMA SINGHASEM
อาจารย์
สาขาวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล
074-286535
usama.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2565ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2562ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์