อาจารย์/บุคลากร


อ.อรชร หลำพรม  
ORACHORN LUMPROM
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์
074-286526
orachorn.l@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2560ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาล (นานาชาติ)
2557ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล
การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ :
2016 ความผาสุก ความเข้มแข็งและแรงสนับสนุนทางสังคมของญาติผู้ดูแลผู้บาดเจ็บสมอง ในโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดสงขลา

Book section :
2018 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ใช้บริการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรัง 2561