อาจารย์/บุคลากร


อ.บุษยมาส หนูเอียด  
BUSSAYAMAS NOO-IED
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
074-286553
bussayamas.n@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2565ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการผดุงครรภ์
2561ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตร์