อาจารย์/บุคลากร


ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท  
Dr. SUMAMITA SAWASDINARUENART
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
074-286518,074-286519
sumamita.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตDoctor of Philosophy
2555ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2549ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
การพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม การพยาบาลผู้บาดเจ็บหลายระบบและครอบครัว

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร :