อาจารย์/บุคลากร >> รายชื่ออาจารย์


ดร.สุมามิตา สวัสดินฤนาท
Dr. SUMAMITA SAWASDINARUENART

อาจารย์
074286510, 19
sumamita.s@psu.ac.th

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2563ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทยปรัชญาดุษฏีบัณฑิตDoctor of Philosophy
2555ปริญญาโทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตการพยาบาลผู้ใหญ่
2549ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไทยพยาบาลศาสตรบัณฑิตพยาบาล