อาจารย์/บุคลากร


อ.ภัทรพร กิจเรณู  
PATTARAPORN KITRENU
อาจารย์
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
074-286588
pattaraporn.k@psu.ac.th; pkitrenu@gmail.com

ปีที่จบระดับสถาบันการศึกษาประเทศชื่อปริญญาสาขา
2547ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตการเจริญพันธุ์และการวางแผนประชากร
2541ปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลสงขลาไทยประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์พยาบาล

สาขาที่เชี่ยวชาญ :
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
การพยาบาลอาชีวอนามัย